online site builder

Privātuma politika
© Copyright 2017 EVERYMAN - All Rights ReservedPrivātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Everyman” (vienotais reģistrācijas Nr. 40103910467, juridiskā adrese: Rīga, Piedrujas iela 8, LV-1035), kurai pieder apģerbu veikali “Evermen” turpmāk – “Everyman”.  Everyman kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: info@everyman.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. 

Privātuma politikas mērķis
Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņiem.  Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu jeb Everyman klientu, piemēram: vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas vai piegādes adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu – Everyman klientu. 

Piemērošanas sfēra
Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām jeb datu subjektiem (turpmāk – Klienti):

• potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem Everyman klientiem un pircējiem,
• Everyman veikalu, biroja un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Klients sniedz personas datus (Everyman mājaslapā, papīra formātā vai elektroniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes mērķi (nolūki)
Everyman apstrādā personas datus šādiem mērķiem (nolūkiem):
 - Preču pārdošanai un komercdarbības nodrošināšanai: - klienta identificēšanai un apkalpošanai;
- pavadzīmes vai rēķina sagatavošanai;
- preču piegādei (sūtīšanai);
- preču atgriešanai vai maiņai;
- pirkuma naudas atgriešanai;
- garantijas saistību izpildei;
- preču uzlabošanai, jaunu preču attīstībai;
- komerciāliem nolūkiem – preču reklamēšanai un izplatīšanai;
- klientu sūdzību izskatīšanai un apstrādei;
- klientu noturēšanai un lojalitātes celšanai jeb lojalitātes bonusu piešķiršanai;
- norēķinu administrēšanai un atskaišu sagatavošanai;
- mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
- biznesa analīzei un plānošanai;
- statistikas veidošanai, tīmekļa vietnes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
- klientiem pielāgota satura veidošanai ar reklāmas palīdzību.
- Informācijas sniegšanai valsts vai pašvaldību iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
Klienta personas datu apstrādes, ko veic Everyman, tiesiskie (likumīgie) pamati ir šādi:
- Klienta pieteikums vai pasūtījums – lai izpildītu Klienta pasūtījumu (pirkumu), lai piegādātu preci Klientam, atrieztu preci vai naudu, apmainītu preci, izskatītu Klienta sūdzību, izpildītu garantijas saistības utml.;
- normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Everyman saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
- Klienta piekrišana;
- likumīgās intereses – lai realizētu Everyman likumīgās intereses, kas izriet no ārējiem normatīvajiem aktiem vai no Everyman un Klienta starpā pastāvošajām saistībām.

Everyman likumīgās intereses ir:
- veikt komercdarbību;
- veikt preču pārdošanu;
- nodrošināt līguma saistību izpildi;
- saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās;
- analizēt Everyman mājaslapas un interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
- administrēt Klienta kontu Everyman mājaslapās;
- veikt darbības Klientu noturēšanai;
- segmentēt klientu datu bāzi preču efektīvākai pārdošanai;
- attīstīt preces sortimentu;
- reklamēt savas preces, nosūtot komerciālus paziņojumus;
- nosūtīt citus ziņojumus par pasūtījuma vai saistību izpildes gaitu un izpildei būtiskiem nosacījumiem;
- veikt Klientu aptaujas par precēm;
- nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
- nodrošināt un veicināt preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;
- administrēt maksājumus un neveiktus maksājumus;
- vērsties valsts vai pašvaldību iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai, kā arī pēc juridiskās palīdzības;

Personas datu apstrāde
Everyman veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un tiesiskiem pamatiem.  Everyman apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Everyman saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.  Klienta atteikums sniegt Everyman personas datus, kas ir obligāti nepieciešami noteikto darbību izpildei, rada šķēršļus Klientam saņemt, bet Everyman izpildīt noteiktās darbības, piemēram: pasūtīt preces piegādi/piegādāt preci, atgriezt preci, saņemt/atmaksāt pirkuma naudu, saņemt/piešķirt lojalitātes bonusus u.c. 
Attiecībā uz Klientu Everyman var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu, t.i. tādu, kuras pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, un kas notiek izmantojot tehnoloģiskus līdzekļus un bez cilvēka līdzdalības. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai; tas, atsevišķos gadījumos, var ierobežot Klientu izmantot vai saņemt viņam pieejamas iespējas (piemēram, pieteikt preces atgriešanu un pirkuma naudas atmaksu).
Klienta pasūtījumu (pirkumu) kvalitatīvai un ātrai izpildei Everyman var pilnvarot trešās personas jeb savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes darbības, kā piemēram, pirkto preču sūtīšana, rēķinu izsūtīšanu utml. Ja šo uzdevumu izpildei trešās personas jeb sadarbības partneri apstrādā Everyman rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgas trešās personas vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par apstrādātājiem un Everyman ir tiesības nodot viņiem uzdevumu izpildei vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams konkrēto darbību veikšanai.

Sīkfaili un citas tīmekļa tehnoloģijas

Everyman var apkopot datus par Tīmekļa vietnes Apmeklētājiem, izmantojot šim nolūkam Sīkfailus (angļu val. cookie – maza apjoma teksta failus, kas tiek saglabāti Apmeklētāja datorā. Šajā failā ir dati par Apmeklētāja rīcību interneta vidē.; parasti šī informācija nav personalizēta) vai citas līdzīgas tehnoloģijas (piem., IP adrese, informācija par ierīci, atrašanās vietu), kā arī apstrādāt šos datus.
Everyman izmanto iegūtos datus, lai nodrošinātu lietošanas ērtību atbilstoši Apmeklētāja vai Klienta paradumiem; garantētu apkalpošanas kvalitāti; informētu Apmeklētāju un Klientu par tīmekļa vietnes saturu un parādītu ieteikumus; atjauninātu reklāmas un efektīvāk īstenotu mārketinga pasākumus; atvieglotu pieslēgšanos sistēmai un nodrošinātu datu aizsardzību. Apkopotie dati tiek izmantoti arī Apmeklētāju skaita noteikšanai un to lietošanas paradumu fiksēšanai;
Pastāv divi sīkfailu veidi:
Pastāvīgie sīkfaili – tie paliek lietotāja datorā arī pēc aiziešanas no Tīmekļa vietnes un tiek izmantoti, lai Tīmekļa vietne nākamajā apmeklējuma reizē lietotāju varētu atpazīt un parādīt tādu saturu, ko lietotājs būtu pielāgojis savām vēlmēm (piem., vēlamā valoda vai pirkumu grozam pievienotās preces).
Pagaidu sīkfaili – tie tiek izdzēsti no lietotāja datora pēc aiziešanas no Tīmekļa vietnes vai pārlūka aizvēršanas. Pagaidu sīkfaili ir nepieciešami, lai uzlabotu lietošanas ērtību Tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā (piem., preču filtra izmantošana, pastāvošā saraksta maiņa vai skatīto preču vēsture „pēdējās skatītās preces”).
Reklāmas un trešo personu Sīkfaili tiek izmantoti uzņēmuma Everyman partneru Tīmekļa vietnēs, kas ir saistītas ar Everyman Tīmekļa vietni. Šo Sīkfailu izveide nav Everyman pārziņā, tādēļ informāciju par šiem Sīkfailiem var saņemt no trešajām personām.
 
Mūsu Tīmekļa vietnēs noteiktos gadījumos var tikt izmantoti Sīkfaili, ko izveidojuši pakalpojumu sniedzēji („Facebook” un „Google” reklāmas tīkli), lai paaugstinātu mūsu Tīmekļa vietnēs redzamās reklāmas atbilstību lietotājam.
Lielākā daļa interneta pārlūku atļauj Sīkfailu izmantošanu. Ja iestatījumos netiek atļauti nekādi Sīkfaili, Apmeklētājam zūd iespēja izmantot Tīmekļa vietnes funkcijas. Sīkfailu un citu līdzīgu tehnoloģiju atļaušanu vai aizliegšanu var pārvaldīt pats Apmeklētājs, attiecīgi mainot iestatījumus savā tīmekļa pārlūkā, informācijas sabiedrības pakalpojumu un privātuma paaugstināšanas platformu iestatījumus. Vairāk par Sīkfailiem un to pārvaldīšanu lasiet
https://ec.europa.eu/info/cookies_lv un
http://www.youronlinechoices.com/lv/your-ad-choices.